Delovanje
KLASTER SL je neselektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

Primena
U zasadima voća (jabuka, kruška, višnja, šljiva, kajsija, maslina) i vinove loze, u količini:
- 2 – 4 l/ha (20–40ml на 100 m² ), za suzbijanje jednogodišnjih korova.
- 4–8 l/ha (40–80 ml na 100 m²), za suzbijanje višegodišnjih korova.
- 8–12 l/ha (80–120 ml na 100 m²), za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova.

KOLIČINE PREPARATA I VREME PRIMENE ZA SUZBIJANJE ODREĐENIH VRSTA KOROVA, UZ UTROŠAK VODE 200-400 l/ha:
- 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m²), za vrste iz roda Avena spp., Bromus spp, Setaria spp., tretiranjem u fazi intezivnog porasta;
- 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m²), za vrste Digitaria spp., Echinochloa crus-galli, Lolium spp., Poa spp., Abutilon theophrasti, Amaranthus spp., Ambrosia artemisifolia, Calistegia sepium, Capsella bursa pastoris, Chenopodium spp., Galinsoga parviflora, Galium aparinae, Plantago spp., Polygonum spp., Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sonchus asper, Sonchus oleraceus, Stachys annua, Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica spp., Vicia spp., Viola arvensis, tretiranjem u fazi intezivnog porasta;
- 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m²) za vrste Panicum spp., Festuca spp., Cardaria draba, Datura stramonium, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Xanthium spp., tretiranjem u fazi intezivnog porasta, а za Agropyrum repens tretiranjem pred cvetenje i u cvetanju;
- 3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m²) za Sorghum halepense iz rizoma, tretiranjem kada je sirak od 40- 50 cm visine pa do u fazi metličenja;
- 4-6 l/ha (40-60 ml na 100 m²), za Aegopodium podagraria,tretiranjem u fazi cvetanja, a za vrste Artemisia vulgaris, Arcticum spp., Cirsium arvense, Euphorbia spp., Lathyrus tuberosus, Mentha spp., Potentila reptans, Ranunculus repens, Rumex spp., Taraxacum officinale, Tussilago farfara, Urtica spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja;
- 6-8 l/ha (60-80 ml na 100 m²) za Convolvulus arvensis tretiranjem u fazi cvetanja; Cynodon dactylon tretiranjem u fazi od 15-20 cm do početka klasanja; Rubus spp. tretiranjem u vreme nedozrelih plodova i Cyperus rotundus, Erigeron canadensis, Phragmites communis, Typha spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja;
- 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m²) za Equisetum arvense tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja.

KOLIČINE PREPARATA I VREME PRIMENE ZA SUZBIJANjE ODREĐENIH VRSTA KOROVA UZ UTROŠAK VODE 100–200 l/ha:
- za suzbijanje Agropyrum repens, 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m²), tretiranjem kada je korov visine 10-25 cm;
- za suzbijanje Cirsium arvense 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m²), tretiranjem kada je korov visine 15- 25 cm;
- za suzbijanje Convolvulus arvensis, 5-6 l/ha (50-60ml na 100 m²), kada je korov visine 20-40 cm;
- za suzbijanje Sorghum halepense iz rizoma, 3 l/ha (30 ml na 100 m²), kada je korov visine 15-30 cm;
- za suzbijanje jednogodišnjih korova, 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m²), kada su korovi visine 10- 15 cm.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti, ranijim fazama porasta korova, povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode.
→ Veće količine preparata se primenjuju pri jačem intenzitetu zakorovljenosti, kasnijim fazama porasta korova, nepovoljnim vremenskim uslovima i sa većim količinama vode.
→ Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za njenu ishranu. Ispaša ostale stoke i korišćenje osušene trave za njenu ishranu je moguća posle 7 dana od primene.
→ Ne sme se koristiti za uništavanje cime krompira.
→ Ne sme se primenjivati u zasadima voća i vinove loze mlađim od 4 godine. Prilikom tretiranja preparat ne sme dospeti na zelene delove voća i vinove loze.
→ Košenje livada i pašnjaka se može obaviti posle 7 dana od dana primene, a ponovna setva trava posle 14 dana od dana primene.
→ Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva.

Aktivna materijaGlifosat-IPA so 480 g/l
Formulacijakoncentrovani rastvor (SL)
Utrošak vode200-400 l/ha
Karencaobezbeđena vremenom primene
Pakovanje1l, 5l, 20l, 200lPodeli ovo sa drugima