Delovanje
Triklon 4 je neselektivni translokacioni herbicid – arboricid koji ima karakteristiku brzog usvajanja preko lista korovskih biljaka, dobru translokaciju, odnosno kretanje kroz biljku u oba pravca i nakupljanje u tačkama porasta, što sve dovodi do pojave hloroze, nekroze i potpunog sušenja korovskih biljaka. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): 0

Primena
Nepoljoprivredne površine:
- 1-3 l/ha (10-30 ml na 100 m²), na nepoljoprivrednim površinama, površinama koje se pripremaju za pošumljavanje i za stvaranje proseka pored dalekovoda, na suvim kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje, železničkim prugama.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ slabije deluje na uskolisne korove.
→ u cilju veće efikasnosti može se mešati sa preparatima na bazi glifosata, klopiralida i 2,4 D.
→ koristi se za suzbijanje izbojaka iz panjeva lišćara, prskanjem ili premazivanjem u odnosu 1:5 delova vode (za biljke iz familije hrasta) i 1:10 (zaostale lišćare)
→ Na tretirane površine najmanje 63 dana posle primene, ne puštati na ispašu mlečnu stoku, a 28 dana ostalu stoku.
→ Na tretiranim površinama sadnja se može obaviti nakon 6 meseci od primene.
→ Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (manje od 1% humusa) u kraškim područjima, površinama koje služe za sakupljanje pitke vode, izrazito erozivnim površinama, železničkim mostovima i 15m oko njih.

Aktivna materijaTriklopir-butotil (triklopir) 667,9 g/l
Formulacijakoncentrat za emulziju (EC)
Utrošak vode200-400 l/ha
KarencaPrimenjuje se na nepoljoprivrednim površinama
Pakovanje1lPodeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.