Image


Delovanje
Tiffany® 75 WG je selektivni, sistemični herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Korovske biljke ga usvajaju lišćem i korenom. Mehanizam delovanja ispoljava kao inhibitor sinteze aminokiselina. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B..

Primena
Soja
- 8l g/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača Trend 90
Vreme primene:
Posle nicanja useva i korova, kada je soja u fazi prve troliske (faza 11 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6 listova.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ U usevu soje može se mešati sa preparatima Imazar® 40 ili Boston® 480 SL.
Ne sme se primenjivati:
→ ukoliko je temperatura vazduha u dužem periodu 25 °C.
→ ukoliko soja nije formirala prvu trolisku.
→ pri visokoj relativnoj vlažnosti vazduha.
→ na kosim erozivnim površinama i kraškim poljima, zbog ispirljivosti .
→ na usevima koji pate od stresa izazvanog sušom, potopljenim zemljištem, niskim temperaturama, napadom insekata, nedostatkom hranljivih materija ili drugim faktorima koji nepovoljno utiču na razvoj useva.
→ na tretiranim površinama ne smeju se primenjivati folijarni organofosforni insekticidi 7 dana pre i 4 dana posle primene ovog preparata.

 

Aktivna materijaTifensulfuron-metil 750 g/kg
FormulacijaVododisperzibilne granule (WG)
Količina primene8 g/ha
Utrošak vode200-400 l/ha
KarencaObezbeđena vremenom primene
Pakovanje8g

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.